Statut

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesznie

§ 1.1

1). Nazwa Poradni:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesznie


2). Siedziba Poradni:

ul. Bolesława Chrobrego 15, 64 -100 Leszno

 

§ 2

Cele i zadania Poradni:


2). Do zadań Poradni należy w szczególności:
- diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, tym:
a) predyspozycji i uzdolnień,
b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
c) specyficznych trudności w uczeniu się;
- wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
a) szczególnie uzdolnionych,
b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
d) z zaburzeniami komunikacji językowej,
e) z chorobami przewlekłymi;
- prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;
- pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizowaniu zadań z zakresu doradztwa edukacyjno -zawodowego;
- wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;
- pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grupy ryzyka oraz ich rodzicom;
- współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się uczniów klas I -III szkoły podstawowej;
- współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
- współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno - wychowawczych;
- prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
- udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

3). Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:
- diagnozowanie;
- opiniowanie;
- działalność terapeutyczną;
- prowadzenie grup wsparcia;
- prowadzenie mediacji;
- interwencję kryzysową;
- działalność profilaktyczną;
- poradnictwo;
- konsultacje;
- działalność informacyjno - szkoleniową.

4). Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

5). Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni, który jest określony przez organ prowadzący.

6). W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela Poradnia właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

7). Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi poradnie, Poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania Poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania Poradni dzieciom, które nie uczęszczają do przedszkola lub szkoły, i ich rodzicom.

8). Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinię poradni także w innych sprawach niż związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

9). Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia.

10) W Poradni są organizowanie i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwojowy dziecka. Zespoły orzekające są organizowane i działają na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych., tj. na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii psychologiczno - pedagogicznych zespół orzekający o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

11) Zespoły orzekające działające w Poradni orzekają na rzecz dzieci i młodzieży z rejonu działania Poradni.

12) Orzeczenie wydaje się na pisemny wniosek rodziców opiekunów prawnych dziecka.

§ 3

1). Szczegółowe kompetencje organów Poradni, którymi są:

a) dyrektor Poradni:

• kieruje działalnością Poradni i reprezentuje ją na zewnątrz;
• sprawuje nadzór pedagogiczny;
• realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
• dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki;
• dyrektor jest kierownikiem Poradni dla zatrudnionych w Poradni nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami; dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
- zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Poradni,
- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Poradni,
- występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej,
- w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Poradni
• dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.

b) Rada Pedagogiczna:

• do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
- zatwierdzanie planów pracy Poradni,
- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni,
- ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego pracowników Poradni.
• posiada kompetencje do opiniowania:
- organizacji pracy Poradni,
- projektu planu finansowego Poradni,
- wniosków dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród, innych wyróżnień,
- propozycji dyrektora w sprawach przydziału pracownikom zadań statutowych.

Ponieważ Poradnia nie posiada Rady Placówki jej kompetencje przejmuje Rada Pedagogiczna Poradni w następującym zakresie:

- uchwala statut Poradni,
- przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych Poradni i opiniuje plan finansowy Poradni,
- może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności Poradni, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce; wnioski te mają charakter wiążący,
- opiniuje plan pracy Poradni, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla Poradni.

2). Zasady współdziałania organów Poradni oraz sposób rozwiązania sporów
między nimi:
Organy Poradni zobowiązane są do harmonijnego współdziałania ze sobą
oraz do rozwiązywania sporów między nimi, w szczególności poprzez:
- umożliwienie swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji;
- rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Poradni,
- podejmowania działań zgodnych z obowiązującymi przepisami i niniejszym Statusem.

§ 4

Organizacja Poradni:

1. Poradnia działa w ciągu całego roku, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

2. Dzienny czas pracy ustala dyrektor poradni za zgodą organu prowadzącego.

3. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. W/w osoby realizują zadania poradni również poza poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

4. Zadania poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

5. Poradnia realizuje zadania współdziałając z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

6. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradniach także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno -pedagogicznej świadczonej przez poradnię.

7. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

- wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer porządkowy, imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania;
- rejestr wydanych opinii i rejestr wydawanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia;
- dokumentację, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

8. Poradnia zatrudnia pracowników administracyjnych i obsługi.

§ 5

1). Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni - w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię do dnia 25 maja danego roku.

2). W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólna liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 6

Zadania pracowników pedagogicznych:

Podstawowym zadaniem pracowników pedagogicznych Poradni jest ogólna diagnoza psychologiczna i pedagogiczna dzieci i młodzieży, udzielanie porad i pomocy rodzicom, nauczycielom i uczniom z zakresu rozwiązywania problemów w nauce i trudności wychowawczych, współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami z rejonu działania Poradni.

Zakres kompetencji i obowiązków zostaje określony dla każdego pracownika indywidualnie, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych poradni określają przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami.

§ 7

W Poradni utworzono stanowisko wicedyrektora.

Do jego kompetencji w szczególności należy:

a) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością podstawową,
b) kontrola przestrzegania porządku pracy,
c) sprawowanie nadzoru nad współpracą Poradni z innymi placówkami,

§ 8

Poradnia jest jednostka budżetową. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Poradni określają odrębne przepisy.

§ 9

Każdy członek Rady Pedagogicznej PPP ma prawo przedstawić sporne stanowisko w formie pisemnej do dyrektora poradni.

Dyrektor poradni jest zobowiązany w terminie 14 dni, w szczególnych wypadkach 30 dni od dnia otrzymania pisma pracownika do udzielenia odpowiedzi pisemnej.

Istnieje możliwość odwołania się od decyzji dyrektora, która zdaniem pracownika jest sprzeczna ze statutem lub regulaminami do organu prowadzącego, bądź do organu nadzoru pedagogicznego.

Traci moc Statut Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej uchwalony 1 lutego 2011r. Statut obowiązuje od dnia uchwalenia przez Radę Pedagogiczną tj. 1 marca 2011r.

 

Leszno, dnia 1 marca 2011r.

Wpis przypisany do:
OpisOsobaData
Wprowadził informacjęKrzysztof Rusin
Wytworzył informacjęMirosława Wieczorek- Stachowicz
Ostatnio modyfikował Krzysztof Rusin
Opis zmianDataModyfikowałPodgląd treści
Zmiana2024.03.26 10:54Krzysztof Rusin36219