Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Poradnia Pedagogiczno-
  Psychologiczna w Lesznie, ul. Bol. Chrobrego 15, kod pocztowy 64-100, adres
  e-mail: poradniapedag@autograf.pl, tel. 65 529 64 71.
 • Kontakt z wyznaczonym Inspektorem danych osobowych w Poradnia Pedagogiczno-
  Psychologiczna w Lesznie: Dariusz Groń adres e-mail: iod@rodo-leszno.com lub
  listownie na adres Poradni.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a), h) RODO oraz na podstawie
  aktów prawnych:
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.
   zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania
   publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych
   poradni specjalistycznych (Dz.U. 2017 poz. 1647),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r.
   w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające
   w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r.,
   poz. 1743),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r.
   zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
   psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
   placówkach (Dz.U. z 2019 r., poz. 323),
  • Zgody, osoby której dane dotyczą.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na
  podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych
  osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
  wykonania realizowanych zadań.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
  sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/
  prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli
  Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy
  unijnego rozporządzenia RODO lub Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.